Product & Bedrijf Disclaimer

Aifeel Lighting garandeert niet dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. Aifeel Lighting garandeert niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn. U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment, zonder kennisgeving aan u, kunnen annuleren. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de dienst op uw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die via de dienst aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal Aifeel Lighting, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperking, winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de dienst of enig product verkregen met behulp van de dienst, of voor enige andere claim gerelateerd op enigerlei wijze aan uw gebruik van de dienst of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van enigerlei aard als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden, of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

Noch Aifeel Lighting, noch onze leveranciers zijn aansprakelijk voor enige indirecte, bijzondere, gevolg- of incidentele schade met inbegrip van, zonder beperking: gederfde winst of inkomsten, kosten van vervangende goederen, verlies of schade aan goederen of diensten voortvloeiend uit het gebruik of onvermogen tot gebruik van deze site of enig product gekocht van www.aifeellighting.com, schade als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de aanwezige informatie, zelfs indien www.aifeellighting.com of haar leveranciers zijn geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. 

Inloggen

Megamenu

Uw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.